SOKOLOWSKI – M. Adele Sokolowski 1933 – 2016. Read more on page 14